Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'u24u1'@'localhost' (using password: YES) Snack and Sweets
Back to Home
Untitled Document

ลูกค้าของเรา

ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ วังจิตรลดา
ร้านเลมอนฟาร์ม (LEMONFARM SHOP)
ร้านโกลเด้นเพลซ (GOLDEN PLACE SHOP)
ร้านแม่กิมไล้ เขาทะโมน เพชรบุรี (MAE-KIM-LYE , KHAO TA MON ,PECHBURI)
ร้านอิ่มท้อง แยกหนองปรือ ชลบุร ี(IM-THONG ,NHONG-PRAEO ,CHONBURI)
ร้านบ้านตากาแฟ สามย่าน อ.แกลง (GRAND PAPA CAFE ,GLANG JUNTION)
• ร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ
• ร้านกรทอง จ.ภูเก็ต
• ร้านคุณแม่จู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
• ร้าน สวัสดี DUTY FREE SHOP สนามบินดอนเมือง
• ร้านรักบ้านเกิด พุทธมณฑลสาย 7
ฯลฯ